Gazdálkodási adatok


III. Gazdálkodási adatok


 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Költségvetés:
 

                                                                                     157/2005. (VIII.15) Korm. rendelethez
 

 

A távhőtörvény 57/C. § (1) bekezdése szerint:
 

Távhő közszolgáltatási szerződés

 

Üzleti tervek (2015-2020):
 

Üzleti terv 2015

 

Üzleti terv 2016

 

Üzleti terv 2017

 

Üzleti terv 2018

 

Üzleti terv 2019

 

Üzleti terv 2020

 

Üzleti terv 2021

 

Üzleti terv 2022

 

                                                                                                                         Üzleti terv 2023            

Beszámolók:

2022

                                                                                                             Beszámoló


                                                                                                  Kiegészítő melléklet
                 
 

 

 

2021

Beszámoló

Kiegészítő melléklet

2020

Beszámoló

Kiegészítő melléklet

2019

Beszámoló

Kiegészítő melléklet

2018

Beszámoló

Kiegészítő melléklet

2017

Beszámoló

Kiegészítő melléklet

2016

Beszámoló

Kiegészítő melléklet

2015

Beszámoló

Kiegészítő melléklet

2014

Beszámoló

Kiegészítő melléklet

2013

Beszámoló

Kiegészítő melléklet

2012

Beszámoló

Kiegészítő melléklet

 


 


2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Közérdekű adatközzététel (a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére)
 


3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást nem nyújtunk.


 


4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Vállalkozói szerződés

Ajánlat gázkazán telepítésére


 


5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Koncessziós pályázatot nem indítottunk, abban nem veszünk részt.


 


6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Társaságunkra nem releváns.


 


7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Társaságunkra nem releváns.


 


8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Társaságunkra nem releváns.