Tevékenységi adatok


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A távhőszolgáltatás a Polgári Törvénykönyv szerint közüzemi szerződés alapján nyújtható közszolgáltatás. A közszolgáltatások megszervezését és működtetését közigazgatási területükön az Önkormányzati Törvény a helyi önkormányzatok feladatai közé sorolja. Kisvárdán ez Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal feladata.
Jogszabályok:
Távhőszolgáltatásról szóló törvény:

2005. évi XVIII. a távhőszolgáltatásról szóló törvény egységes szerkezetben a törvény végrehajtására kiadott 157/2005 (VIII.15.) Kormányrendelettel
Nemzeti Jogszabálytár

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról
Nemzeti Jogszabálytár

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatási támogatásról
Nemzeti Jogszabálytár

Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő- Testületének 28/2015. (X.29.) sz. önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Kisvárda város területén történő végrehajtásáról

Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő- Testületének 160/2013. (VIII.07.) számú, a 100/2014. (VIII.19) számú önkormányzati határozata, a távhőszolgáltatásról szóló törvény 57/D§. (4) bekezdésében meghatározott ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatos állásfoglalásról

2013. évi LIV. törvény - A rezsicsökkentések végrehajtásáról
Nemzeti Jogszabálytár

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről
Nemzeti Jogszabálytár

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelmről
Nemzeti Jogszabálytár

Üzletszabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat

A Kisvárdai Közmű Kft. adatvédelmi felelőse
Név: Juhászné Kovács Nikoletta
e-mail: kisvarda.kozmu@kisvardaikozmu.hu

Fogyasztóvédelem

Fogyasztóvédelmi és fogyasztói érdekképviseleti szervek elérhetőségei:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10. Telefon.: +36 (42) 500-694,Telefax: +36 (42) 504-398, E-mail: fogyved_eaf_nyiregyhaza@nfh.hu
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. II/205. Tel.: +36 (42) 311-544
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Tel.: +36 (42) 524-524
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Tel.: +36 (42) 311-544, +36 (42) 420-180 Fax: +36 (42) 311-750
A Kisvárdai Közmű Kft. fogyasztóvédelmi referense:
Név: Vassné Kálmán Ilona
Tel.: +36 (45) 410-070
E-mail: kisvarda.kozmu@kisvardaikozmu.hu


 


2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Társaságunkra nem releváns.


 


3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Társaságunkra nem releváns.


 


4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Kisvárda Város Önkormányzata

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyek, ügyfajták, eljárások, határozatok, rendeletek, jogszabályok, ügyintézéssel kapcsolatos információk a következő honlapokról elérhetőek:

www.kisvarda.hu


 


5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A közszolgáltatás megnevezése: távhőszolgáltatás
 

Távhődíjak
Alkalmazott aktuális szolgáltatási díjaink:
A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. Törvény módosítása alapján szolgáltatói díjaink a következők:


1./ Alapdíj:

Díjtétel megnevezése:                    Egység              Nettó                Bruttó

1./1. Lakossági felhasználó:

Fűtési célú felhasználásra                   Ft/lm3/év               252                   264,98

Melegvíz célú felhasználásra               Ft/lm3/év                 79                    82,91

Együttes felhasználásra                      Ft/lm3/év               332                  348,52


1./2. Közületi felhasználó:

Fűtési célú felhasználásra                   Ft/lm3/év               327                  343,35

Melegvíz célú felhasználásra               Ft/lm3/év               104                   109,2

Együttes felhasználásra                      Ft/lm3/év               431                  452,55

 

2./ Hődíjak:   

a, Fűtési hődíj:

                                                           Egység             Nettó ár          Bruttó ár

a/1. Lakossági felhasználó:            Ft/GJ                2.913            3.058,65

a/2. Közületi felhasználó:               Ft/GJ                4.281            4.495


 

Az egységárak 5% ÁFÁ-t tartalmaznak.

b, Használati melegvíz hődíja:

A használati melegvíz hődíja megegyezik a fűtési hődíj összegével. A használati melegvíz értékesítésnél 1 m3 víz felmelegítésére fordított átlagos energiatartalmat kell meghatározni, melyet az elfogyasztott használati melegvíz mennyiségével arányosan számláz a szolgáltató.

50/2011. (IX.30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatóknak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználóknak és külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

 


 


6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Adatlapok
Határozatok
Adatszolgáltatási kötelezettségek kimutatása
 


 


7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Társaságunk nem rendelkezik nyilvános kiadványokkal.


 


8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Társaságunkra nem releváns.


 


9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Társaságunkra nem releváns.


 


10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Kisvárda város honlapja félévente.


 


11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Felhívás ajánlattételre a 5 MW teljesítményű, melegvíz üzemű gázkazán telepítésére
B melléklet
Kereskedelmi ajánlat


 


12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Társaságunkra nem releváns.


 


13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi szabályzat


 


14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 


 


15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Adatvédelmi szabályzat


 


16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Társaságunkra nem releváns.


 


17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Adatvédelmi szabályzat


 


18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Társaságunkra nem releváns.


 


19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Társaságunkra nem releváns.


 


20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Társaságunkra nem releváns.


 


21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Társaságunkra nem releváns.


 


22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Társaságunkra nem releváns.


 


23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Társaságunkra nem releváns.